1 அசையாதா அரசியல் தேர்?

 

தேர் வலம் வந்தால்

தேசமெங்கும் பசுமை

தேர்த்தட்டுகள் ததும்ப

இலவச பிரசாதங்கள்!

தேர்வடம் பிடிக்க

மறந்த இளைய சமுதாயங்கள்!

சக்கரங்களில் சிக்கிய

கையூட்டுப் பாறைகள்!

உடைக்கத் தவறிய

நெம்புகோல்சட்டங்கள்!

நேர்மை எனும்

அச்சாணியை வைக்க

மறந்தவர்கள்

எங்கு சென்றனர்?

தேரோட்டி சல்லியனாய்

யார் இங்கே வருவார்?

போருக்காக அங்கே

கண்ணன் தேரில்

காத்திருக்கிறான் !

அசையாதா இந்த அரசியல் தேர்?

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.