53 வேரை மறந்த விழுதுகள்

 

உலகம் சுற்றி

உணவகம் தேடியவன்

கருவறை தாயின்

உருண்டைச்சோற்றை

எண்ணி வாழ்க்கைச் சக்கரத்தை

உருட்டுகிறான்!!

வேரைமறந்த விழுதுகளாய்

இயந்திர வாழ்க்கைச் சக்கரங்கள்!!

அச்சாணியாய்

இருக்க வேண்டியவர்கள்

முதியோர் இல்லம் நோக்கி

படையெடுப்பு!

மதலைகள் இரண்டும்

முதியோர் இல்லத்தின்

அடுத்த விண்ணப்பத்தினை

வலைப்பின்னலில்

தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர்!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.