43 பெண்ணின் கனவு

 

உடல் வலிக்க
அம்மா என்றதும்
அருகினில் அமர்நதபடி
அம்மா!அப்பா!

பேச்சுகளின் இன்பக் கற்பனைகள்
மிதந்த கனவுகளின்
விடியலில் எழுந்தாள்

திருமணமான பத்தினி!
அடுத்த பிறவியில்
பெண்ணே பூமியில்
இல்லாமல் இருக்க
செய்திடுவாய்
இறைவா!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

பெண்ணின் கனவு by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.