35 நாளைய இந்தியா

மலை உச்சியில்
தீபஒளி
ஊரெங்கும் வெளிச்சம்!
மாடி வீட்டு நிலவொளியில்
மண்தரையில்
வருங்கால ஒளிவிளக்குகளின்
மனனப்பயிற்சி
நாடக அரங்கேற்றம்!
நகலகக் கடையில்
ஒளிவிளக்குகளின் கூட்டம்!
மினி நகலெடுத்தால் மட்டுமே
நாளை தேர்வு!
பவர்கட்
தேர்வுக்கு
கிடையாதா!?
ஏணிப்படிகளே!
எங்கு சென்றீர்?
ஒளிவிளக்குக்கு உதவ 
ஒரு வழி காட்டுவீரா? 
நாளைய இந்தியா???

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.