28 தாமரை இலைத் தண்ணீர்ப் பாசம்

நீல வாழ்க்கைப் பாதையில்

எழுதிய வினாக்குறி

பழுத்த இலை முதியோர்!

முகவரி நரம்புகள் இழையோட

ஒட்டியும் ஒட்டாத துளிர் இலைகள்

துளிர்இலை மனிதர்களுக்காக

நிகழ்வாழ்வின் மகிழ்ச்சியை

ஈந்து வாழும் வாழும் தியாக ஊற்றுகள்!

பழுத்த இலைகள் சுயநலப் பெருங்காற்றினால்

உதிர்வதுண்டு!

தாமரை இலைத்தண்ணீர் பாசம் இருந்திருந்தால்

பழுத்த இலைகள் என்றோ

ஆரவாரமாக சலசலத்திருக்கும்!

ஒட்டாத பாசந்தனில்

ஒட்டிய கிளையில் பழுத்த இலைஉயிர்கள் அசைந்தாட

சுயநலப் பந்தாட்டம் சுதந்திர உலகில்

நடக்குதப்பா!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.