10 இன்றைய பொய்வலிக் காதல்

 

உன் விழிகளில்
என்னைத் தேடினேன்
கிடைத்தேன்
உனது முகத்தில்
என்னைத் தேடினேன்
தெரிந்தது
எனது காதல்
உன் இதயத்தில்
எனது இலட்சியத்தை
தேடினேன்
தேடிக்
கொண்டிருக்கிறேன்………
இன்றுவரை
கிடைக்கவில்லை…….

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.