5 இணையத் தமிழே இனி!

இணையத் தமிழ் மர ஆசிரியராய்

வானோங்கி வளர்ந்து நானும்

இணைந்த தமிழ் இலக்கியக் கிளை பரப்பி

வான் சிறகுச் சுட்டுவானால் விரிந்திட்டேன்.

பிணைத்த இலைக் கரங்களால்

என்னுயிர் மென்பொருள் நாற்றங்கால் மாணவர்கள்

அணைத்த தீவிரவாதக் களைகளாய்

பாலியல் வன்முறைகள் தொலைந்தது எங்கே?

அணைத்த தென்றலாய் தாலாட்டிய அருந்தமிழ்

அறிவியல் சுவடிகள் மின்நூல்கள் சேர்க்க

அகன்ற துணை தேடி அலைகின்றேன்.

எட்டிப் பார்த்த அடுத்த வீட்டில்

ஆணை பிறப்பிக்கும் தமிழ் வேலைவாய்ப்பு

இயந்திரம் முகநூலின் காலடியில்

பிணைந்து கிடப்பது ஏனோ?

செல்லிடப்பேசியில் சுருங்கிய நாட்பூக்களாய்

இணைந்த இளைஞன் சுறுசுறுப்பாவது எப்போது?

ஆண்ட்ராய்டு செயலியின் ஆக்கம்

இணைத்த தமிழ் வரலாறு எங்கே

என தொலைந்த இடம் தேடி கடல்மகளுடன்

இணையத்தமிழே! இனி

இனிக்கின்ற தமிழாய் மாற

எப்போது தொடங்குவாய் போராட்டம்?

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.